Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2016 

                  

Podporují más:

jmk logo

Logo Brno

Obsah

 1. Obecné informace
 2. Činnost v roce 2016
 3. Webové stránky, facebook
 4. Poděkování dárcům a sponzorům
 5. Finanční zpráva
 6. Tiráž 


1. Obecné informace

Unie pečujících vznikla původně jako jeden z projektů organizace Klára pomáhá z. s. Jako samostatný právní subjekt byla zapsána do spolkového rejstříku v červenci 2015. Současné představenstvo bylo zvoleno na členské schůzi dne 27. 2. 2016. Představenstvo je tříčlenné:

Zdeňka Michálková, předsedkyně
Jana Janderová, místopředsedkyně
Zdeňka Černá, členka představenstva.

Činnost revizora vykonává Dagmar Švédová.
Působnost organizace je celorepubliková.
Unii pečujících založili a její členové jsou sami pečující, kteří cítí potřebu změny. Je to otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Cílem Unie pečujících je propojení pečujících, prosazování a obhajování zájmů a práv pečujících, posílení jejich kompetence, zlepšení postavení pečujících jako sociální skupiny.

 

2. Činnost v roce 2016

Začátek roku 2016 se nesl v duchu konsolidace po náhlém odstoupení dosavadního předsedy Unie pečujících, Leoše Fučíka.
Volby nového představenstva proběhly na členské schůzi v únoru 2016.
Zástupci Unie pečujících se po celý rok pravidelně zúčastňovali celé řady konferencí, seminářů a jednání, která byla zaměřená na problematiku pečujících. Pravidelně se také setkávalo rozšířené představenstvo Unie pečujících.
Opět jsme pořádali fotosoutěž Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
Výsledky byly vyhlášeny na vernisáži v listopadu v bezbariérové kavárně Café Práh a následně vybrané fotografie formou výstavy opět putují po různých místech Brna, jeho okolí, ale i celé ČR.


Fotosoutěž:Fotosoutěž plakát

zajišťoval tým členů Unie pečujících
Dne 1. května 2016 vyhlásila Unie pečujících druhý ročník fotosoutěže
Dobré světlo pečujícím, my žijeme!

Témata fotografií s příběhem:
-Pečující v mém okolí
-Život pečujícího očima pečujícího

Smyslem fotosoutěže je zviditelnit problematiku pečujících, jejich každodenní život při péči, ale i jejich soukromý život, koníčky, trávení volného času a přiblížit tak laické veřejnosti všechny podoby péče o handicapované, nemocné a seniory.Do fotosoutěže se přihlásilo 29 soutěžících se 130 soutěžními fotografiemi.
Fotografie hodnotila jak odborná porota: brněnské fotografky Alice Prokopová a Eliška Vorlová, tak i laičtí zástupci z řad pečujících a sympatizantů.

 Fotografická koláž
Vernisáž:

Dne 10.11. 2016 se v brněnské kavárně Café Práh uskutečnila vernisáž fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
Během večera byly vyhlášeny výsledky fotosoutěže a představeny jak vítězné snímky, tak i celkem 20 fotografií vybraných do putovní výstavy.
K příjemné atmosféře přispělo i vystoupení brněnské zpěvačky Hanky Ulrychové,taneční skupina handicapovaných tanečníků Proty boty a dále žongléři – studenti Gymnázia P. Křížkovského. Večerem provázel Lukáš Karnet.

FotografieFotografie

Putovní výstavy:

Od ledna 2016 až do října 2016 jsme vystavovali fotografie, které zvítězily v prvním ročníku fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
Od listopadu do konce roku 2016 se vystavovaly vítězné fotografie druhého ročníku.


leden 2016: poliklinika Lesná Halasovo nám.
únor: Sál Břetislava Bakaly Bílý dům
březen: SŠ F.D. Roosevelta
duben: Fakulta soc. studií MU Brno
květen: Dobrý den, Kociánko
červen: radnice Brno-Líšeň
červenec a srpen: Lužánky
září: Třebíč
říjen: konference Zlín
listopad: Café Práh Brno
prosinec 2016: bezbariérové divadlo Barka

 Fotografie z putovní výstavy

Fotografie z putovní výstavy

Výstavy na poliklinice Lesná Halasovo nám.

zajišťuje Jana Janderová
Městská část Brno-sever ve spolupráci s Unií pečujících zajišťuje prezentace neziskových organizací, spolků a veřejně prospěšných programů.
Během roku 2016 se na poliklinice na výstavních panelech prezentovali:
Unie pečujících
Klára pomáhá
Liga vozíčkářů
Romské muzeum
Eko centrum Písečník
Nadace Krtek
program Duhový ráj
Domov pro mne
SŠ F.D. Roosevelta

Výstava
Náhled fotografií z výstavy

 

Účast na seminářích, konferencích:

Zástupci Unie pečujících se zúčastnili setkání s pečujícími, konferencí a odborných seminářů. Účastnili se buď aktivně (přednesli příspěvek, přednášku) či pasivně, v těchto případech se ve většinou aktivně zapojili do diskuse.


Přehled akcí:


Leden – březen:

 • Účast na promítání dokumentárního filmu Můj život s asistencí plus následná debata, Brno
 • Účast na Setkání k participační skupině v Praze, týkající se rodinné péče,pořádané Alternativou 50+,
 • Účast na semináři na téma: Podpora  zaměstnavatelů a mladých lidí s postižením při vstupu na trh práce, který proběhl na Pedagogické fakultě MU v Brně
 • Účast na semináři v Brněna téma Transparentnost neziskových organizací, pod vedením AVPO ČR.
 • Účast na Svépomocném setkání pečujících v Centru Kociánka v Brně, pořádané organizací Klára pomáhá z.s.
 • Účast na konferenci v Poslanecké sněmovně na téma: „Jsou pečující osoby pro naši legislativu neviditelné? Co dělat, aby tomu tak nebylo?“

Duben – červen:

 • Účast na semináři ve Zlíně: Spolek - stanovy organizace a veřejný rejstřík
 • Účast na akci: Dobrý den Kociánko v Brně. V ranních hodinách v prostorách Kociánky proběhla snídaně neziskových organizací
  Dobrý den Kociánko
 • Účast na Odborném diskusním workshopu s Mgr. Radkou Pešlovou, Brno

Červenec – září:

 • aktivní účast na Hradeckých dnech sociální práce,
  přednáška: „Situace neformálních pečujících v ČR“, přednesla Zdeňka Michálková.

Říjen – prosinec:

 • aktivní účast na Konferenci pro osoby pečující o své blízké v Bzenci. Přednesen příspěvek na téma postavení pečujících a představena činnost a cíle Unie pečujících, přednášející Zdeňka Michálková.
 • V říjnu pořádala Unie pečujících svou druhou konferenci, tentokrát ve Zlíně, na téma Tíže péče.
  Příspěvek za Unii pečujících přednesli:
  Olga Hubíková: „Děláte to dobrovolně?“
  Zdeňka Michálková: „Situace neformálních pečujících“
  Lukáš Karnet:„Zdravotně postižený v rodině a společnosti“

  O své zkušenosti s péčí se z řad Unie pečujících podělili: Jana Janderová, Ilona Vávrová, Pavla Lachová, Jan Lata a Jan Uherka.

  Dále vystoupili zástupci Zlínského kraje, kteří nás mimo jiné seznámili s problematikou příspěvku na péči, pan Choura hovořil o krizových aspektech pečujících, zástupkyně Ligy vozíčkářů představila nový projekt pro pečující.


  Konference se setkala s kladnými ohlasy, poděkování patří nejen přednášejícím, ale i Zdeně Černé za perfektní organizaci a zajištění.
  KonferenceKonference
 • Diskusní odpoledne s pečujícími v Centru Medvídek Brno. S pečujícími diskutovala o péči a jejích úskalích, možnostech řešení a Unii pečujících představila Zdeňka Michálková.


3. Webové stránky, facebook, diskuzní skupina Pečující a přátelé


zajišťuje Jana Janderová
Unie pečujících spravuje webové stránky: www.uniepecujicich.cz, kde informuje své členy i veřejnost o činnosti Unie pečujících, uveřejňuje aktuální informace týkající se problematiky pečujících.V roce 2016 zde vznikla nová stránka s názvem Slovo mají pečující.
Obsahuje dvě rubriky: - Příběhy pečujících
- Zamyšlení pečujících
Sami pečující nám posílají svoje příběhy, názory, podněty.

Prsty

Na facebookové stránce Unie pečujících jsou uveřejňovány nejaktuálnější zprávy týkající se péče a pečujících, kde se mohou lidé aktivně vyjadřovat k tématu péče.

Diskuzní facebooková skupina Pečující a přátelé má téměř 400 členů. Ti mezi sebou živě diskutují na společné téma péče a pečující. Předávají si zkušenosti, rady, informace.

 

4. Poděkování dárcům a sponzorům

Velice si vážíme podpory Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje, děkujeme za podporu paní Tamaře Valentové a za pravidelné příspěvky paní Olze Hubíkové.

Poděkování

 

5. Finanční zpráva

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 v tis. Kč

Označení Náklady Hlavní č. Hosp. č. Celk. č.
A. I. Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1. až A.I.6.) 106 0 106
A.III. Osobní náklady (A.III.10. až A.III.14. 63 0 63
A. IV. Daně a poplatky (A.IV.15.) 1 0 1
NÁKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.) 170 0 170
 
Označení Výnosy Hlavní č. Hosp. č. Celk. č.
B. I. Daně a poplatky (A.IV.15.) 163 0 163
B. II. Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4.) 13 0 13
VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.) 176 0 176
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 6 0 6
D. Výsledek hospodaření po zdanění 6 0 6

 

Rozvaha pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016

Označení AKTIVA Začátek
obd.
Konec
obd.
B. Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.) 5 14
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (souč.B.III.1. až B.III.8.) 5 14
AKTIVA CELKEM (A. + B.) 5 14
 
Označení PASIVA Začátek
obd.
Konec
obd.
A. Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.) 5 11
A. I. Jmění celkem (souč.A.I.1. až A.I.3.) 5 5
A. II. Výsledek hospodaření celkem (souč.A.II.1. až A.II.3) 0 6
B. Cizí zdroje celkem(B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.) 0 3
B. III. Krátkodobé závazky celkem (souč.B.III.1. až B.III.23.) 0 3
PASIVA (A. + B.) 5 14

Zpracovala Dagmar Štěpánová, externí ekonomka

 Nový plakát unie

6. Tiráž

Název organizace: Unie pečujících, z.s.
Sídlo: Brno 613 00, Klecandova 24
E-mail: info@uniepecujicich.cz
Webové stránky: www.uniepecujicich.cz
IČ: 04157575
Registrace ve spolkovém rejstříku: oddíl L, vložka č. 20620
Číslo transparentního účtu: 2900840557/2010

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2016
Vydala: Unie pečujících, z.s.
Foto: archiv Unie pečujících, z.s.
Grafická úprava: Zdeňka Michálková a Jana Janderová

 

Vydala Unie pečujících, z. s.
Brno, květen 2017

Logo unie

Zpět