Volební řád
pro volby do představenstva a na pozici revizora v roce 2018

Základní ustanovení

  1.  Volební řád upravuje volby do tříčlenného představenstva Unie pečujících, z.s. a na jedno místo revizora Unie pečujících, z.s..
  2.  Volba bude provedena hlasováním Per rollam. Tento způsob volby byl odhlasován na Valné hromadě 27.5.2017.
  3.  Tento volební řád byl doporučen ke schválení představenstvem Výkonným výborem Unie pečujících konaným dne 15.2.2018 v SOS dětské vesničce v Brně – Medlánkách.
  4.  Tento volební řád byl schválen představenstvem Unie pečujících, z.s. na schůzce konané dne 15.2.2018 v SOS dětské vesničce v Brně - Medlánkách

1. Nominace

A) Nominace kandidátů do představenstva.

1. K účasti ve volbách se může kandidát přihlásit sám a to tak, že pošle text s krátkým představením své osoby, důvodem kandidatury a vizí s jakou kandiduje, což bude současně vnímáno jako jeho souhlas s kandidaturou a souhlas s uveřejněním tohoto textu na webu Unie pečujících.

2. Kandidáta může nominovat jakýkoliv člen Unie pečujících a to tak, že pošle text s představením svého kandidáta a s důvody, proč nominoval právě jej. Rovněž musí připojit souhlas kandidáta s jeho nominací a s uveřejněním průvodního textu na webu Unie. Nominovaný kandidát může zaslat i svůj text, kterým se představí a případně sdělí svou vizi, se kterou kandidaturu přijímá. U tohoto kandidáta mohou být zveřejněny oba texty.

Příjem kandidatur bude probíhat prostřednictvím mailu současné předsedkyně Unie pečujících, z.s. ing. Zdeňky Michálkové: zdenka.michalkova@uniepecujicich.cz současné místopředsedkyně Jany Janderové jana.janderova@uniepecujicich.cz nebo současné členky představenstva Zdeňky Černé zdena.cerna@uniepecujicich.cz a to do 28.2.2018. Kandidovat a být nominován do představenstva Unie pečujících mohou pouze členové Unie pečujících, jejichž přihláška byla registrována nejpozději 31.12.2017. Členové, kteří vstoupili do Unie pečujících v roce 2018, jsou platnými účastníky voleb, ale nemohou kandidovat do představenstva spolku.

B) Nominace kandidátů na pozici revizora spolku.

Pro nominaci kandidáta na tuto pozici platí body A) 1. i bod A) 2. s tím rozdílem, že u této kandidatury musí být uvedeno, že je směrována do funkce revizora spolku. O této funkci se bude hlasovat odděleně.

2. Schválení kandidátů

Po uzavření nominace dojde ke schválení kandidatury jednotlivých nominovaných na jednání Výkonného výboru Unie pečujících, z.s.. Každý z kandidátů bude na toto jednání pozván a krátce promluví k Výkonnému výboru o svých záměrech pro výkon funkce, bude-li zvolen.

Následně Výkonný výbor kandidáta potvrdí nebo jeho kandidaturu zamítne. Zamítnutý kandidát má právo na obhajobu a na vysvětlení, proč k tomuto zamítnutí došlo.

3. Zveřejnění nominací

Ke zveřejnění nominace na webu Unie pečujících dojde po schvalovací schůzce Výkonného výboru. Všichni členové Unie budou obesláni mailem, že se tak stalo a že nominace jsou k nahlédnutí včetně představení kandidátů. Nejpozději však dne 20.4.2018.

4. Vznik volební komise

Na jednání Výkonného výboru je jmenována volební komise. Termín je do 31.3.2018.

Volební komise si mezi sebou zvolí předsedu.

Prostřednictvím předsedy volební komise získá tato přístup k seznamu kódů členů Unie pečujících. Volební komise kontroluje průběh voleb, dohlíží na dodržování pravidel dle volebního řádu, kontroluje došlé hlasovací lístky, sčítá hlasy, vyhlašuje výsledky voleb. Předseda volební komise je zodpovědný za řádný zápis z průběhu voleb.

5. Hlasování

Vlastní hlasování proběhne v době od 25. do 5.5.2018. Každý z členů Unie pečujících dostane do e-mailu, uvedeného v přihlášce do Unie pečujících, odkaz na hlasovací lístek. V nezávislém mailu dostane každý člen svůj „kód“ pro hlasování. Kódy vytvoří tvůrce hlasovací ankety a bude jediný, kdo bude mít přístup ke kódům a současně totožnostem. K hlasování se použije program pro tvorbu anket z aplikace Google disk. Anketa bude tvořena třemi částmi. První část – identifikace hlasujícího, druhá část – hlasování do představenstva Unie pečujících, třetí část – hlasování pro volbu revizora.

V první části bude každý volební lístek opatřen prázdným řádkem, který slouží k identifikaci hlasujícího. Do tohoto řádku vypíše každý svůj kód, který pro hlasování obdržel.

V druhé části budou uvedeni v abecedním pořadí dle svých příjmení kandidáti do představenstva. U každého kandidáta bude pole, kterým hlasující projeví svou vůli a označí kandidáta, kterého chce volit. Můžou být zvoleny pouze tři možnosti. Méně hlasů je přípustných – více ne.

Ve třetí části se podobně, jako v druhé části, zvolí revizor Unie pečujících. Bude tedy možno označit pouze jednoho kandidáta.

6. Ověření hlasujících

Při vyhodnocování hlasovacího lístku volební komise provede kontrolu kódu tak, že porovná kód uvedený na hlasovacím lístku se seznamem platných vydaných kódů – tím potvrdí oprávnění člena hlasovat. Teprve po této kontrole může dojít ke zkoumání toho, jak bylo hlasováno.

7. Vyhodnocení voleb

Volební komise sečte platné hlasy pro jednotlivé kandidáty a porovná je. Tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do představenstva Unie pečujících, z.s..

Stejné sčítání provedou u kandidátů na post revizora.

Neplatné hlasovací lístky jsou ty, které uvádí neplatný kód pro hlasování nebo je na tomto místě uvedeno jméno hlasujícího.

Elektronické hlasování neumožňuje zvolit více než 3 možnosti při volbě představenstva a více než jednu možnost při volbě revizora. Při hlasování lístkem papírovým je platný pouze ten, který splňuje shodná kriteria – nejsou označena více jak 3 jména při hlasování do představenstva a více než jedno jméno u hlasování pro volbu revizora.

Svou činnost zaznamenají do zápisu o průběhu voleb. Tento zápis bude podkladovým materiálem pro informaci o výsledku voleb na Valné hromadě Unie pečujících. Zápis dělá a podepisuje předseda volební komise a členové volební komise jej signují.

8. Hlasování prostřednictvím papírového hlasovacího lístku.

Ti z členů Unie pečujících, kteří nemají svůj e-mail, budou kontaktováni pověřeným členem Unie pečujících a bude jim předán hlasovací lístek v listinné podobě. Tento lístek vyplní a v zalepené obálce předají zpět kontaktní osobě, která jej odevzdá do rukou předsedy volební komise, nebo lístek odešlou poštou na adresu sídla Unie pečujících, z.s. v Brně, Klecandova 24, PSČ 613 00, odkud budou opět předány do rukou předsedy volební komise. Hlasovací lístky papírové budou totožné s těmi elektronickými a i tito členové obdrží v zalepené obálce své heslo pro hlasování.

Volební komise bude s těmito lístky nakládat stejným způsobem, jako s těmi elektronickými.

Každý člen, který nemá svůj e-mail, může použít e-mail někoho jiného pro přístup do hlasovacího portálu a odhlasovat jako jiní členové – elektronicky. Důležitým bodem je identifikace hlasovacím kódem, ne mail, ze kterého hlasování odejde. Hlasovat tedy může více členů Unie pečujících z jednoho e-mailu.

9. Kontrolní mechanismus

Při elektronickém hlasování se bude tvořit statistika hlasování – ta bude po odhlasování ihned přístupná každému, kdo odešle své hlasování. Je to orientační výsledek a informuje pouze o momentálním stavu hlasování. Pro volební komisi to bude materiál pomocný.

Při každém odeslaném elektronickém hlasovacím lístku se také udělá zápis do tabulky v excelu, která bude obsahovat zapsané heslo v úvodu hlasovacího lístku, dále seznam uvedených kandidátů a přesné označení na tom kterém hlasovacím lístku, jak člen hlasoval.

Při každém došlém papírovém hlasovacím lístku bude zápis do tabulky učiněn dodatečně ručně a to členy volební komise.

Po vyhlášení výsledků voleb bude tento seznam dostupný všem členům Unie pečujících a každý (zná svůj hlasovací kód) si bude moct ověřit, zda se jeho hlasování započetlo správně. Pokud tento člen zjistí chybu na hlasovacím lístku, může podat stížnost a tato bude prověřena. Možnost ověřit si své hlasování bude trvat 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb.

10. Vyhlášení výsledků voleb

Předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise výsledky hlasování představí všem členům Unie pečujících na jednání Valné hromady dne 26.5.2018 v Brně v sále Café Práh.

Předseda volební komise může být vyzván představenstvem, aby se zprávou z voleb obeznámil Výkonný výbor nebo představenstvo Unie pečujících i v termínu před jednáním Valné hromady. Termín tohoto jednání musí být nejvíce 14 dnů před termínem konání Valné hromady. Výkonný výbor informaci o výsledku voleb bude považovat za tajnou do doby konání Valné hromady a zavazuje se výsledky nezveřejnit. Tyto informace mohou být použity pouze pro technickou přípravu jednání Valné hromady.

Technická příprava volebního řádu: Zdeňka Černá

Zpět