Stanovy
UNIE PEČUJÍCÍCH  z.s.

Čl. I.
Název, sídlo a působnost


1. Název spolku je Unie pečujících, z. s.
2. Sídlo spolku je Brno .
3. Spolek Unie pečujících, z. s. je právnickou osobou s celorepublikovou působností.

Čl. II.
Poslání, cíle a činnost spolku

1. Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života pečujících rodin a lidí, kteří dlouhodobě pečují o své nejbližší bez rozdílu příčiny, prostřednictvím jejich sdružování, vzájemné pomoci a hájením jejich práv.

2. Cílem spolku je:
a) Sdružování pečujících osob
b) Vzájemná podpora a pomoc pečujících osob
c) Posílení kompetencí pečujících osob
d) Definování, prosazování a obhajoba zájmů pečujících osob
e) Partnerská pozice pro legislativní ukotvování souboru opatření na podporu pečujících osob
f) Vyjednávání podpory pečujících osob na všech úrovních správních celků ČR
g) Vytváření pozitivního náhledu na roli pečující osoby ve společnosti
h) Tvorba koncepcí a projektů na podporu pečujících osob

3. Spolek provádí zejména tyto činnosti:
- aktivně vyhledává pečující osoby
- vytváří prostor pro sdílení a vzájemnou pomoc pečujících osob
- přispívá k šíření informací o stavu platných právních předpisů a připravovaných    legislativních změnách, akcích a seminářích, a to prostřednictvím sociálních sítí,  webových stránek a dalšími způsoby
- zvyšuje sebedůvěru a povědomí pečujících osob o jejich právech
- aktivně vstupuje do procesu legislativního ukotvení pozice pečující osoby v systému
- spolupracuje se státními orgány, osobami a organizacemi s obdobnou činností apod.
- provádí osvětovou činnost s cílem upozorňovat na problematiku a postavení pečujících osob ve společnosti, iniciuje a spoluvytváří pozitivní
vnímání role pečujících osob ve společnosti ,
- pořádá odborné a osvětové akce – konference, workshopy, diskusní fóra

4. Spolek svou činnost provádí dle těchto základních principů a zásad:
a) ve své činnosti uvnitř i navenek jedná vždy podle zásad demokracie, 
b) spolek se vždy snaží nalézt nejprve nekonfrontační a konsenzuální řešení
jakékoli otázky nebo problému.

Čl. III.
Vznik členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let. U osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
2. Členství ve spolku vzniká vložením přihlášky zájemce o členství do evidence Unie pečujících členem, pověřeným představenstvem a po zaplacení členského příspěvku.

Čl. IV.
Zánik členství ve spolku

1. Členství ve spolku zaniká:
a) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze spolku,
b) vyloučením člena valnou hromadou na návrh představenstva spolku,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku.

2. Člen spolku může být vyloučen, pokud :
a) prokazatelně hrubě porušil stanovy spolku,
b) opakovaně nebo dlouhodobě jednal takovým způsobem, který je
prokazatelně v rozporu s posláním, cíli a činností spolku,
c) poškozoval dobré jméno spolku na veřejnosti.

3. O vyloučení člena spolku hlasuje představenstvo spolku na odůvodněný návrh kteréhokoliv člena spolku a pro vyloučení je třeba souhlas nadpoloviční
většiny všech členů představenstva.

4. Člen, proti kterému vyloučení směřuje, může do 15 dnů od doručení
rozhodnutí o jeho vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí 
o jeho vyloučení projednala valná hromada, která je povinna tuto záležitost
projednat na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí musí být přijato ¾ všech přítomných členů spolku. Rozhodnutí valné hromady je v rámci spolku
konečné. Člen má právo do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí
 
obrátit se dle ust. § 242 obč. zákoníku k soudu. 

Čl. V.
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má tato základní práva:
a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů,
b) spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji spolku,
c) člen starší 18 let má právo volit a být volen do všech orgánů spolku,
d) svobodné kritiky,
e) předkládat návrhy a nechávat o nich hlasovat v příslušném orgánu,
f) na maximálně možnou informovanost o činnosti spolku a jeho orgánů.

2. Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností:
a)dodržovat stanovy spolku a respektovat usnesení orgánů spolku
b)řádně vykonávat svěřené funkce
c)pomáhat a přispívat k plnění poslání a cílů spolku,
d)chránit zájmy a majetek spolku,
e)uhradit členský příspěvek

Čl. VI.
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) představenstvo spolku
c) revizor
 
d) Výkonný výbor
e) Krajské rady
f) další orgány zřizované představenstvem jako místní pracovní skupiny a odborné komise.

2. Funkční období volených orgánů je pětileté.Volební období začíná dnem zvolení. Nový orgán může být zvolen nejdříve 30 dnů před uplynutím volebního období.

3. Sníží-li se počet členů voleného orgánu během volebního období, musí představenstvo na uvolněné místo kooptovat nového člena, který funkci vykonává až do nejbližšího zasedání valné hromady.

a) Valná hromada


1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze všech členů spolku.
2. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:
- schvaluje stanovy a jejich změny,
- volí, popř. odvolává představenstvo spolku, členy představenstva a revizora,
- schvaluje rozpočet, zprávy o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé 
období a revizní zprávu,
- přijímá zásadní usnesení o činnosti v nadcházejícím období,
- potvrzuje, případně zamítá rozhodnutí představenstva o vyloučení člena,
- stanovuje členům představenstva případné další kompetence,
- rozhoduje o zániku spolku.

3. Zasedání valné hromady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Svolává je představenstvo spolku. Zasedání valné hromady musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku. Zasedání se koná neodkladně, nejdéle však do 30 dnů. Valná hromada se svolává elektronicky nebo korespondenčně.

4. Valnou hromadu svolává předseda spolku nejdéle 30 dnů před jejím konáním. Zasedání valné hromady předsedá a její jednání řídí předseda spolku, případně jím pověřený člen představenstva spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů, přičemž usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů. Nesejde-li se ve stanoveném čase usnášeníschopná valná hromada, počkají shromáždění od stanoveného začátku 30 minut a pak se má za to, že valná hromada je usnášeníschopná.


b) Představenstvo spolku


1. Statutárním orgánem spolku je kolektivní orgán, a to předseda a místopředseda
spolku. Představenstvo má tři
členy a volí si ze svého středu předsedu a statutárního místopředsedu. Na všechna zasedání představenstva je vždy zván revizor.

2. Schvaluje vnitřní směrnice.

3. schvaluje organizační a jednací řád a jejich změny, vydává prováděcí pokyny (je-li to účelné)
4. Předseda svolává podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.

5. Představenstvo spolku řídí jeho činnost mezi jednotlivými valnými hromadami a plní usnesení valné hromady.

6. Za svou činnost odpovídá představenstvo valné hromadě spolku. V případě rovnováhy hlasů při hlasování ve valné hromadě rozhoduje samostatné hlasování představenstva.

7. Za představenstvo jedná jeho předseda, který:
- zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem,
- svolává a řídí zasedání představenstva a valné hromady, 
- naplňuje rozhodnutí představenstva spolku,
- není – li v těchto stanovách uvedeno jinak, rozsah pravomocí předsedy
stanoví představenstvo spolku,
- může udělit pověření k zastupování spolku před třetími osobami jinému 
členu spolku.

8. Statutární místopředseda zastupuje předsedu spolku, kdykoliv o to předseda požádá či je – li předseda nepřítomen či nemůže-li jednat z jiných důvodů,

9. Představenstvo:
- zajistí a pověří osoby zodpovědné za administrativu spolku, za správu finančních prostředků spolku a za správu internetových stránek spolku

10. Posuzuje a schvaluje žádosti o zřízení místních pracovních skupin

c) Revizor.

1. Revizor je volen na valné hromadě současně s představenstvem.

2. Revizor kontroluje činnost spolku, především jeho
hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady.

3. Připravuje revizní zprávu, kterou předkládá valné hromadě.

d) Výkonný výbor

Vzniká jmenováním představenstvem na návrh minimálně tří členů Unie pečujících

1. Je složen ze zástupců krajských rad (případně místních pracovních skupin, pokud ještě krajská rada nebyla ustanovena).

2. Jeho členy jsou představenstvem jmenovaní členové Unie pečujících, kteří svými znalostmi, schopnostmi a ochotou pracovat významně přispějí k erudici výkonného výboru.

3. Minimální počet členů výkonného výboru je 5

4. Členové představenstva jsou součástí výkonného výboru.

e) Krajské rady

Vznikají jmenováním představenstvem a to na žádost nejméně tří místních pracovních skupin z jednoho kraje.

1. Členy krajské rady jsou zástupci místních skupin téhož kraje.

2. Místní skupina nominuje svého kandidáta nebo kandidáty do krajské rady a tuto nominaci postoupí představenstvu, které členy krajské rady posoudí a následně jmenuje.

3. Schází se minimálně jedenkrát za 6 měsíců a koordinuje činnost místních skupin v kraji.

f) Odborné komise a místní pracovní skupiny.

1. Odborné komise a místní pracovní skupiny posoudí a schvaluje dle vnitřního předpisu představenstvo spolku k zajištění činnosti a konkrétních aktivit.

2. Odborné komise a místní pracovní skupiny mohou být stálé nebo účelově zřízené pro zajištění konkrétní akce.

Čl. VII.
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu na příslušné období, který v jeho 
hlavních položkách schvaluje představenstvo spolku. Hospodaření spolku
se řídí obecně platnými právními předpisy o hospodaření a správě majetku spolků.

Čl. VIII.
Zánik spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním. O dobrovolném rozpuštění rozhoduje minimálně ¾  členů spolku.

2. Při zániku spolku představenstvo spolku určí likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. Likvidátor je povinen řádně spravovat i majetek, který byl spolku svěřen do správy a odevzdat jej zpět vlastníkům. Likvidátor provede likvidaci podle ustanovení právních předpisů platných v době rozhodnutí o zániku spolku. Likvidátor je povinen vyrovnat závazky vůči třetím osobám. S případným likvidačním zůstatkem po skončení likvidace je likvidátor povinen naložit podle rozhodnutí valné hromady.

Čl. IX.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem
25.5.2019, schválením valnou hromadou.

V Brně dne 25.5.2019