Běh na dlouhou trať

Dne 5.9.2018 proběhla ve Zlíně pod záštitou Zlínského kraje (konkrétně radní Michaely Blahové) konference pořádaná Unií pečujících, z.s. pod názvem „Běh na dlouhou trať“.

Start

Konferenci zahájila Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z.s. a radní Michaela Blahová s prvním příspěvkem, ve kterém spolu s Mgr. Helenou Miklovou, vedoucí sociálního odboru ZK poukázaly na nutnost pomoci pečujícím a na všechny služby podporované krajem. Zdůraznily, že péče doma je náročná a proto by měl pečující dbát také o své zdraví a využitím dostupných služeb odlehčit zátěž.

Klára pomáhá

Promluvila i Dagmar Šléglová, ředitelka spolku Klára pomáhá. Představila svou organizaci, řekla několik slov k historii a hlavně o současné náplni činnosti. Zdůraznila společnou myšlenku pomoci pečujícím a zmínila se i o kampani jejímž cílem je změnit náladu ve společnosti ve vztahu k pečujícím.

Fond dalšího vzdělávání

Další přednášející byla PhDr. Hana Geissler, zástupce FDV. Její příspěvek na téma "Podpora pečujících osob v projektech FDV: Návrhy na úpravu legislativy" se držel nosného tématu konference. Promluvila o bodech, které považuje za nejdůležitější pro budoucí začínající změny v legislativě. Zdůraznila nekonzistentnost současné legislativy v oblasti péče o potřebné v rodinách (laická péče). Navrhla možnosti, jak řešit tuto problematiku komplexněji.

Univerzita Palackého

Po krátké přestávce vystoupil prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. z Ústavu speciálně pedagogických studií PdF Univerzity Palackého v Olomouci s příspěvkem na téma „Vztahy pečujících a tzv. profesionálů – spolupráce nebo protiklad?“ Otevřel nové téma, o kterém se zatím moc nemluví, i když právě pečující jsou velmi často v nevýhodném postavení vůči institucím a hlavně jejich jednotlivým zaměstnancům. Nízké sebevědomí pečujících a nedůvěra v systém jsou příčinou neřešení situací, které by se v práci s pečovanými neměly vůbec vyskytnout. I když se profesor Michalík elegantně vyhnul hlavnímu tématu, byl to právě on, kdo svým vystoupením důrazně upozornil na bolavé místo.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

S napjatým očekáváním jsme po obědové pauze vyslechli příspěvek Mgr. Jany Hanzlíkové, náměstkyně MPSV pro věci sociální a správní na téma „Co se připravuje“. Zaznělo připomenutí témat hojně diskutovaných i těch, která jsou trošku v pozadí. Mgr. Hanzlíková osobně vyjádřila podporu pečujícím, jako skupině ve společnosti opomíjené a velmi důležité.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Rozsáhlý a podnětný příspěvek na závěr přednesla Mgr. Olga Hubíková, výzkumná pracovnice VÚPSV na téma „Možnosti sociální práce v pomoci a podpoře pečujících”. I ona poukázala na chybějící legislativu, která by umožnila pomoc pečujícím legalizovat a lépe zacílit.

Cílová páska?

Diskuse se vedla různými směry. Výstupem z konference bude dokument, formulovaný pořadatelem – Unií pečujících, z.s.. Se závěrem a doporučením budou následně seznámeny výkonné státní složky. Zde zazní konkrétní údaje z konference a konkrétní doporučení k úpravě legislativy. Věříme, že tyto dokumenty přispějí k informovanosti složek podílejících se na tvorbě zákonů o této problematice a k hledání cesty k lepšímu postavení pečujících. Všechny výstupy z konference budou členům Unie pečujících, z.s. i veřejnosti přístupné na webu.

Změna nálady ve společnosti, nastavení přátelštější legislativy pro pečující, cílená pomoc pečujícím, to všechno jsou cíle, na nichž pracujeme a které měla konference podpořit. Víme, že je to „Běh na dlouhou trať“ . Nebojíme se práce, ke které je potřeba notná dávka trpělivosti. V našich životech je trpělivosti potřeba velmi mnoho. Vždyť jsme pečující.

zpět